Hallo leden, ouders en trainers/begeleiders,

Hierbij nodigen we jullie uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 6 juni om 19.00 uur in de kantine van de voetbalclub.

De agenda van de vergadering:
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 2016 (zie bijlage)
3. Jaarverslag activiteiten commissie
4. Jaarverslag technische commissie
5. Financieel jaarverslag
6. Verslag kascontrole commissie
7. Benoeming kascommissie 2017
8. Bestuursverkiezing
9. PAUZE
10. Huldiging kampioenen
11. Huldiging jubilarissen
12. Ingekomen stukken e/o mededelingen
13. Rondvraag
14. Teamindeling seizoen 2017/2018
15. Sluiting

Als je niet aanwezig kunt zijn, meld je dan tijdig af.

Tot de 6e juni!

Groeten,
Bestuur KV Bladella